Proiectare Avizare Autorizare

Cerinţa esenţială "securitate la incendiu" trebuie asigurată prin măsuri şi reguli specifice privind amplasarea, proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor, precum şi privind performanţele şi nivelurile de performanţă în condiţii de incendiu ale structurilor de construcţii, produselor pentru construcţii, instalaţiilor aferente construcţiilor şi ale instalaţiilor de protecţie la incendiu.

"Securitatea la incendiu" are ca obiectiv reducerea riscului de incendiu prin:

 a) asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor în fazele de proiectare şi executare a construcţiilor,instalaţiilor şi amenajărilor şi menţinerea lor la parametrii proiectaţi în exploatarea acestora, în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice;

 b) echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice;

 c) organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor; 

 d) asigurarea intervenţiei pompierilor în cazul producerii unor incendii la construcţii, instalaţii şi amenajări, precum şi a altor forţe de salvare a persoanelor şi bunurilor.

Satisfacerea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu" pe întreaga durată de viaţă a construcţiei, instalaţiei şi a amenajării se asigură, conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice, prin măsuri interdependente, privind:

 a) conformarea la foc a construcţiilor;

 b) asigurarea unor compartimente de incendiu, în cadrul construcţiilor, în limite normate, şi a măsurilor de limitare a propagării incendiului în cadrul construcţiilor/compartimentelor de incendiu;

 c) asigurarea stabilităţii construcţiilor/compartimentelor de incendiu pentru o perioadă de timp normată;

 d) menţinerea performanţelor de reacţie la foc şi de rezistenţă la foc ale produselor pentru construcţii pe timpul utilizării acestora;

 e) detectarea incendiilor în faza iniţială prin sisteme şi instalaţii automate de detectare, semnalizare şi alarmare;

 f) stingerea incendiilor cu sisteme ori instalaţii adecvate şi eficiente.

Avizele de securitate la incendiu sunt actele emise de catre inspectoratele judetene si al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta, dupa verificarea de conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare a masurilor de aparare impotriva incendiilor, adoptate in documentatiile tehnice ale lucrarilor de constructii, pentru indeplinirea cerintei esentiale - securitate la incendiu - a constructiilor, instalatiilor si a altor amenajari.

 Avizele de protecţie civilă sunt actele emise, în baza legii, de către inspectorate, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii pentru realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau punctelor de comandă.

Autorizatiile de securitate la incendiu sunt actele administrative emise de catre inspectoratele judetene si al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta, prin care se certifica, in urma verificarilor in teren si a documentelor privind realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor, indeplinirea cerintei esentiale - securitate la incendiu - la constructii, instalatii si alte amenajari.

Autorizaţiile de protecţie civilă sunt actele emise, în baza legii, de către inspectorate, prin care se certifică, în urma verificării documentelor şi în teren, realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau punctelor de comandă, conform reglementărilor specifice.

Avizele de securitate la incendiu se emit in urmatoarele situatii:

1) Cand sunt solicitate prin certificatele de urbanism in vederea emiterii autorizatiilor de construire, pentru categoriile de constructii si amenajari aprobate prin lege;

2) Pentru lucrarile de schimbare a destinatiei si/sau de modernizare la constructii si amenajari existente, care nu necesita autorizatii de construire, atunci cand, in urma executarii lucrarilor, constructiile si amenajarile respective se incadreaza in categoriile aprobate, potrivit legii, prin hotarare a Guvernului pentru care este necesara avizarea privind securitatea la incendiu;

3) Pentru amplasarea constructiilor in interiorul parcelelor si asigurarea posibilitatilor de acces la drumurile publice, in conformitate cu prevederile Regulamentului general si ale regulamentelor locale de urbanism, in cazurile in care nu se asigura indeplinirea cerintelor prevazute de reglementarile specifice.

4) In cazul sistemelor, lucrarilor si retelelor de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor in localitati, platforme si parcuri industriale.

5) In cazul lucrarilor noi, modificarilor si modernizarilor instalatiilor de stingere cu apa, detectare, semnalizare si alarmare la incendiu la cladiri existente, potrivit legii, prin hotarare a Guvernului pentru care este necesara avizarea privind securitatea la incendiu

Avizele de protectie civila se emit cand sunt solicitate prin certificatele de urbanism in vederea emiterii autorizatiilor de construire la constructiile noi prevaute cu subsol, potrivit legii.

Autorizatiile de securitate la incendiu se emit in urmatoarele situatii:

1. Pentru categoriile de constructii pentru care au fost emise avize de securitate la incendiu, potrivit legii.

2. Construcții și amenajări, cu sau fara autorizație de construire emisă potrivit legii, care au fost puse în funcțiune fără autorizație de securitate la incendiu, pentru care au fost sau nu emise avize de securitate la incendiu.

3. Amenajări temporare pentru spectacole sau întruniri în aer liber, cu capacitatea mai mare de sau egală cu 200 de locuri pe scaune, ori având destinația comercială, cu aria desfășurată/suprafața mai mare de sau egală cu 2.500 mp.

4. Puncte de desfacere a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate la consumatori cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 1.250 kg GPL.

Autorizaţiile de protecţie civilă se emit pentru categoriile de constructii pentru care au fost emise avize de protecţie civilă, potrivit legii.

Serviciile noastre de proiectare, conform prevederilor OMAI 87/2010, includ urmatoarele:

→ proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu;

→ proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor;

→ proiectarea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinti, cu exceptia celor de tip natural-organizat.