Intocmire documente specifice PSI

Avand in vedere prevederile art. 19 din Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si OMAI 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, toți operatorii economici și instituțiile publice, ce își desfășoară activitatea pe teritoriul României, au obligativitatea sa asigure respectarea regulilor si masurilor generale de prevenire si stingere a incendiilor.

I. Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor: 

a) dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor;

b) instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;

c) dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;

d) dispoziţie privind organizarea instruirii personalului;

e) convenţii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile;

f) dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

g) măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.

II. Documente şi evidenţele specifice apărării împotriva incendiilor:

a) fişa obiectivului;

b) raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;

c) registrele instalaţiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii după atestatele firmelor care au efectuat proiectarea, montarea, verificarea, întreţinerea, repararea acestora sau care efectuează servicii în domeniu;

d) registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul;

e) evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatozilor construcţiei;

f) evidenţa exercitiilor de intervenţie efectuate, având anexate concluziile în urma efectuării acestora;

g) fişele de instruire, conform reglementărilor specifice - sefilor punctelor de lucru, echipei de prima interventie, personalului – dupa caz;

h) rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente;

i) plan de interventie in caz de incendiu (la un număr de cel puțin 9 salariați angajați pe fiecare punct de lucru) – dupa caz;

j) plan de evacuare.

III. Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă:

a) prevenirea incendiilor, prin luarea în evidenţă a materialelor care prezintă pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot apărea şi a mijloacelor care le pot genera, precum şi prin stabilirea şi aplicarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor;

b) organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor;

c) organizarea salvării utilizatorilor şi a evacuării bunurilor, prin întocmirea şi afişarea planurilor de protecţie specifice şi prin menţinerea condiţiilor de evacuare pe traseele stabilite;

d) organizarea exercitiilor de evacuarein caz de situatii de urgență;

e) organizarea exercitiilor de interventie in caz de incendiu;

f) elaborarea de programe de optimizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor.